Kwaliteit

Kwaliteitsverslag De Bilthuysen

Vanaf 2017 is landelijk het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van kracht. Hierin wordt beschreven wat u als cliënt of verwant mag verwachten van de zorg die geboden wordt in onze ‘Huysen’. Het kwaliteitskader zoals deze is opgenomen in het wettelijk register van het Zorginstituut kunt u vinden op de website van Zorginstituut Nederland. In het jaarverslag over 2017 laten wij zien op welke wijze De Bilthuysen opvolging heeft gegeven aan dit kader.

Kwaliteitsverslag De Bilthuysen 2017

IMG 1297

 

Personeelssamenstelling De Bilthuysen

De personeelssamenstelling is per locatie beschreven in het document dat u hier kunt vinden.

De Bilthuysen heeft het Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsectorcertificaat (HKZ).

Dit certificaat geeft aan dat we voldoen aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg, deze zijn:HKZ 300
•  onze organisatie is goed georganiseerd
•  we stellen cliënten centraal 
•  we werken continu aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening 
•  onze gepresenteerde resultaten zijn betrouwbaar
•  we voldoen aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

GenietenBilthuysenBlauw

KlantenVertellenGroen

Voor Ouderen

WachtlijstenTarievenButton

AanvullendeDienstverleningButton

SamenwerkenRegioButton